browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski w SP w Białce Tatrzańskiej:

 

-Przewodniczący: Krzysztof Furczoń

 

-Z-ca przewodniczącego: Alicja Korkosz

 

Na czym polega praca samorządu?

 

Zadaniem samorządu uczniowskiego jest włączanie w działanie jak największej liczby uczniów. Ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje miejsce w szkole i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów.

Aktywny samorząd uczniowski jest w szkole ważnym elementem wychowania młodzieży. Udział w życiu publicznym to gwarant demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jest to duże wyzwanie i odpowiedzialność – przygotować młodego człowieka do życia we współczesnym świecie. Spoczywa ono również na szkole, nauczycielach i wychowawcach. Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa wielu nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu publicznym, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Taka praca przynosi widoczne efekty. Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych, które wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Samorząd uczniowski w naszym gimnazjum aktywnie włącza się w organizację akcji wewnątrz szkolnych i pozaszkolnych.

Joanna Zagata

 

Definicja samorządu

Ustawa o systemie oświaty mówi w artykule 55 ustęp 1: „samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły”. Kimkolwiek jesteś w swoim samorządzie uczniowskim – jego przewodniczącym, czy zwykłym szarym członkiem (czyli uczniem, który nie należy do żadnych władz) – możesz mieć wpływ na to, jak działa ten samorząd. Bo to, jak on działa, tak samo zależy od Ciebie, jak od jego władz. Warto sobie to zdanie dokładnie zapamiętać. Bo to właśnie ono jest najważniejsze dla dobrego działania samorządu. Można powiedzieć – kluczowe. Dlaczego? Bo taki samorząd, który nie reprezentuje uczniów albo służy tylko do ustawiania krzeseł przed uroczystościami, to samorząd, którego nie TWORZĄ wszyscy uczniowie. On się SKŁADA tylko z prezydium. I to właśnie dlatego jest bezsilny. Ale gdyby był lepiej zorganizowany … A lepiej zorganizowany, to przede wszystkim znaczy: zorganizowany ze wszystkich uczniów!
Finanse
W dobrze działającym samorządzie działa aktywnie mnóstwo osób. Ideał – to wszyscy uczniowie zaangażowani w jakieś, choćby najdrobniejsze samorządowe działania. Samorząd to często kilkuset członków. Kiedy ma się siłę tylu ludzi, można góry przenosić. Tyle, że czasem okazuje się, że potrzebne są jakieś, choćby najmniejsze pieniądze. „Dawcą” staje się najczęściej dyrektor szkoły. Ale wielu samorządowcom nie podoba się takie uzależnienie finansowe. I coś w tym jest. Niektóre samorządy próbują zbierać od uczniów składki. Ale to nie jest dobry pomysł: po pierwsze – to nielegalne; po drugie – nieskuteczne. Uczniowie najczęściej nie opływają wcale w dostatki. Proponuję zwyczajnie zarobić. To znacznie skuteczniejszy sposób, a w dodatku, dla wszystkich dodatkowa satysfakcja i przy dobrej organizacji wszyscy mogą mieć z tego niezłą zabawę. Samorząd nie ma uprawnień, które by mu pozwalały zupełnie legalnie zarabiać pieniądze na swoje potrzeby. Ale może przecież zawierać sojusze z tymi organizacjami, które mają taką możliwość. Przede wszystkim – rada rodziców. To najbliższy i najoczywistszy sojusznik. Ustawa o systemie oświaty pozwala radzie rodziców zdobywać pieniądze na swoją działalność nie tylko ze składek rodziców, ale i z „innych źródeł”. To oznacza również działalność zarobkową różnego typu. Przy niektórych szkołach pozakładano stowarzyszenia przyjaciół szkoły, do których należą pracownicy, rodzice i absolwenci. Niektóre z tych organizacji zapisały w swoich statutach możliwość prowadzenia działalności zarobkowej na rzecz szkoły. Warto z jedną z tych organizacji nawiązać współpracę. Najlepiej, mając przynajmniej zarys planu działania. Czyli wcześniej trzeba pomyśleć: • na co ludzie chętnie wydadzą pieniądze? • kiedy? • jak się do tego przygotować?
Opiekun
Po co samorządowi opiekun? Opiekun to właściwie taki „dobry duch” samorządu. Doradca, konsultant, pomagier, najlepszy przyjaciel, czasem krytyk. „Starszy brat”, który nie rządzi, nie zmusza, nie dyryguje, ale pomaga wprowadzać w życie dobre pomysły, czasami je uzupełnia czy wzbogaca, dba o to, by ten mniej doświadczony „nie wlazł na jakąś minę” i nie narobił sobie kłopotów. A przede wszystkim – zna się na komunikacji, zasadach pracy zespołowej i technikach organizacji. Ma koordynować działania wszystkich nauczycieli współpracujących z samorządem: opiekunów sekcji, grup zadaniowych czy komitetów „do jakichś spraw”, wychowawców opiekujących się samorządami klasowymi. Czasami wystarczy, że on sam pogada z dyrektorem, coś z nim ustali. Kto się opiekuje samorządem? Może to dziwnie zabrzmi, ale jeśli samorząd uczniowski ma odnosić sukcesy, a przede wszystkim – być prawdziwą szkołą życia obywatelskiego, to w s z y s c y nauczyciele muszą być gotowi nie tylko c z a s e m z nim współpracować, ale też … opiekować się tym organem niemal na co dzień. A to dlatego, że jedna osoba nie udźwignie takiego ciężaru.
Przewodniczący
Do czego służy przewodniczący? W kiepskich samorządach do tego, żeby od niego oczekiwać. A w rezultacie – żeby się na nim „przejechać”. Bo choćby miał nawet najlepsze zamiary, sam niewiele zdziała. Musiałby się wielokrotnie sklonować, żeby zaspokoić wszystkie pokładane w nim nadzieje wszystkich uczniów. Kiedy się przyjrzeć samorządom, które odnoszą sukcesy, okazuje się że ich przewodniczący wcale nie pochodzą z Kryptona. Są trzy typy: • perfekcyjni organizatorzy, potrafiący bez pudła zaplanować działalność wszystkich uczniów, porozdzielać zadnia, opracować harmonogramy, na czas przypominać i rozliczać • ukochani przywódcy, dla których wszyscy zrobią wszystko, bo potrafią zachęcić do twórczego działania, samodzielnego myślenia i mrówczej pracy, a potem, kiedy jest już zrobione, to się tak cudnie cieszą i chwalą, chwalą, chwalą … (w dodatku – głównie „poza oczami” zainteresowanego) • trzeci typ, najszczęśliwszy dla samorządu, łączy w sobie oba poprzednie Zrozumiałeś? Przewodniczący nie zbawia świata. To wy zbawiacie. On tylko pilnuje, żebyście się przy tym w tłoku nie pozadeptywali: koordynuje i pośredniczy między Wami a dyrekcją. I może nawet nie mieć najlepszych pomysłów – wystarczy, że będzie potrafił przyjmować z entuzjazmem Wasze dobre pomysły. Dziwaczne? Wcale nie. Cały świat to zna. Ty – też. Przypomnij sobie: „Nie pytaj, co Ameryka może zrobić dla ciebie. Pytaj, co ty możesz zrobić dla Ameryki” J. F. Kennedy – Prezydent USA Dobry przywódca: • Podejmuje decyzje, które służą grupie • Rozumie, że niezależnie od funkcji jaką pełni, jest odpowiedzialny za swoje postępowanie przed tymi, którzy go wybrali i będzie musiał zdać im sprawozdanie ze swojej pracy • Daje przykład uczciwości, wiarygodności oraz postępowania zgodnie z zasadami, które głosi • Słucha potrzeb, uwag i sugestii wszystkich członków organizacji a nie tylko kilku wybranych • Rozumie, że jego pozycja nie wiąże się z chwałą i popularnością, ale przede wszystkim z odpowiedzialnością • Jeśli zajdzie taka potrzeba, chętnie zawija rękawy i pomaga innym członkom organizacji • Osiągnięte sukcesy i uznanie dzieli między członków organizacji • Pracuje na sukces całej organizacji, a nie dla osobistych korzyści • Wie, że swoją władzę otrzymał od członków organizacji – jeżeli użyje jej niewłaściwie, zostanie mu zabrana i dana komu innemu
Samorząd a prawo
Każdy z uczniów tworzy samorząd szkolny, który posiada własną „osobowość prawną”. Oznacza to, że przysługują Wam prawa i przywileje oraz są na Was nakładane obowiązki, wynikające z przynależności do tej właśnie grupy. Niestety jeszcze nie powstał jeden, uniwersalny, spójny dokument, w którym zostałyby zebrane wszystkie prawa uczniów. Szczegółowy wykaz praw, obowiązków i kompetencji powinien zawierać statut, indywidualny dla każdej ze szkół. Mimo to, na podstawie Konwencji o Ochronie Praw Dziecka, Ustawy o Systemie Oświaty i innych rozporządzeniach ministerialnych można stworzyć regulamin działania samorządów szkolnych. Zgodnie z nim uczeń posiada: • prawo wyborcze czynne i bierne w przypadku wyborów do rady szkoły (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych i niektórych gimnazjów) (art.50, 51); • prawo wyborcze czynne i bierne w przypadku wyborów do organów samorządu uczniowskiego (art.55), • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (pkt. 6); • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań (pkt. 3); • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem (pkt. 5); Bardzo ważne! Zmiana ustawy o systemie oświaty (z dnia 27 czerwca 2003r.) gwarantuje samorządowi uczniowskiemu w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prawo samodzielnego wnioskowania o utworzenie rady szkoły do dyrektora szkoły! Korzystajcie! (art. 51 ust. 9) • prawo do składania propozycji zapisów, które powinny znaleźć się w statucie szkoły. Najlepiej robić to przez swoich reprezentantów – w przypadku uczniów przez kompetentne organy samorządu uczniowskiego. Samodzielne wnioskowanie także jest możliwe; • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej (pkt. 4); • prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących (art. 12 Kopd), oraz prawo do swobodnej wypowiedzi (poszukiwanie, otrzymywanie i przekazywanie informacji oraz idei wszelkiego rodzaju) (artykuł 13 Kopd); Konstytucja RP w treści artykułu 54 zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, zakazuje cenzury prewencyjnej środków społecznego przekazu. W treści artykułu 14 zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Gazety szkolne także nie podlegają cenzurze prewencyjnej nauczycieli Dwa ostatnie prawa tj. swoboda wyrażania własnych poglądów jak i prawo do swobodnej wypowiedzi, mogą podlegać ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę. Takie ograniczenia to nie to samo co cenzura prewencyjna. Warto jednak zachować niezbędną ostrożność. Ale tylko niezbędną! Nie piszmy jednak lub nie mówmy bzdur! Tym bardziej kiedy mogą kogoś skrzywdzić. W przypadku gazet szkolnych największe obawy budzi możliwość naruszenia dobrego imienia konkretnego nauczyciela lub ucznia albo naruszenie moralności. Nie zdziwmy się więc jeśli chroniąc te wartości, dyrektor szkoły, wstrzyma kolportaż gazety szkolnej zawierającej tego typu treści. Jednak nie obawiajmy się, nie może z takiej ewentualności korzystać pochopnie! Podjęte działania ograniczające uczniowskie prawa do swobody wypowiedzi i wyrażania własnych poglądów będzie musiał dokładnie wyjaśnić i uzasadnić. Z drugiej strony autor wypowiedzi lub tekstu naruszającego czyjeś dobre imię lub zasady moralności także, być może, będzie musiał co nieco wyjaśniać. Na wszelki wypadek, tego typu, konkretną możliwość tj. ograniczania praw ucznia, związaną z gazetami szkolnymi, warto szczegółowo określić w statucie szkoły. Oczywiście ze wskazaniem wszelkich możliwych dróg roszczenia tych praw. • prawo do swobodnego zrzeszania się (artykuł 15 Kopd); Konstytucja RP zapewnia wolność tworzenia stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i innych organizacji. W treści artykułu 58 zapewnia każdemu wolność zrzeszania się. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), dościśla sytuację. Artykuł 3 mówi m.in. o tym, że dzieci w wieku od 16 do 18 lat, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Natomiast dzieci poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków, oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki. • prawo ucznia do działania na terenie szkoły w stowarzyszeniach i organizacjach (poza partiami i organizacjami politycznymi) – zgodę na działanie tych organizacji w szkole wydaje dyrektor szkoły (art.56); Ustawa gwarantuje uczniom działanie w stowarzyszeniach i organizacjach na terenie szkoły (które działają w szkole za zgodą jej dyrektora), jednak na zasadach zawartych w przywołanym w innym miejscu prawie o stowarzyszeniach (np. dzieci do ukończenia 16 lat za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów).
Współpraca
Robinson Crusoe przez 9 lat zbudował na bezludnej wyspie wygodny szałas i oswoił kozy. Zdumiewające, ile zdołał dokonać będąc sam! Kiedy pojawił się Piętaszek, wszystko szło łatwiej i szybciej. Bo dwie współpracujące osoby, to znacznie więcej niż wynik dodawania: 1+1. Anglicy, którzy znaleźli ich na wyspie, byli zszokowani: przy użyciu skromnych środków stworzono całkiem funkcjonalną osadę. Robinson spędził na wyspie 28 lat, 2 miesiące i 19 dni. Tymczasem w innych miejscach świata duże grupy ludzi powiązanych wspólnym celem potrzebowały tyle samo czasu, by z niewielkiej wioski zrobić prężne i ludne miasto. Samorząd, w którym pracują tylko „wybrani do władz” osiągnie tyle, co Robinson. Samorząd, w którym działa cała szkoła, zrobi wiele – tyle, co Robinson z Piętaszkiem. Taki, który potrafi wciągnąć do współpracy „ludzi z zewnątrz” – może na prawdę sprawić cuda.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

No CAPTCHA challenge required.