browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja

 

 • 27.
 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, zaś obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat
 2. Szkoła egzekwuje realizację obowiązku szkolnego, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w stosunku do uczniów i dzieci na stałe zamieszkałych w jej obwodzie.
 3. za nie spełnianie obowiązku o którym mowa w ustępie 1 uznaje się co najmniej 50% nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w ciągu miesiąca.
 4. Przy szkole podstawowej działa oddział przedszkolny, w którym obowiązane są odbyć roczne zajęcia, dzieci, które w danym roku kończą 6 lat.

 

 • 28.
 1. Terminy i harmonogram postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego określa w danym roku zarządzenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wydaje i przyjmuje dyrektor Zespołu Szkół lub upoważnione przez dyrektora osoby.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli.
 4. We wniosku o którym mowa w ust. 3, określa się kolejność wybranego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
 5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego.
 6. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły na obszarze gminy Bukowina .
 7. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w ramach posiadanych miejsc w odpowiednim oddziale.
 8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 6, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)            wielodzietność rodziny kandydata,

2)            niepełnosprawność kandydata,

3)            niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

4)                niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

5)               niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)            samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)            objęcie kandydata pieczą zastępczą

9 . W celu zapewnienia jak najpełniejszej realizacji  potrzeb dziecka i jego rodziny w zakresie edukacji przedszkolnej, ustala się następujące dodatkowe kryteria przyjęć do  oddziału przedszkolnego, które będą  brane pod uwagę w przypadku gdy ilość miejsc byłaby mniejsza od ilości chętnych :

1)            uczęszczanie starszego rodzeństwo kandydata w poprzednim roku szkolnym

do  przedszkola, do którego został złożony wniosek,

2)            aktywność zawodowa obu rodziców kandydata (oboje rodzice pracujący).

 1. Powyższe kryteria dodatkowe będą brane pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny będzie dysponować wolnymi miejscami.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech nauczycieli  wyznaczonych  przez dyrektora szkoły:

12           Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)            Ocena i weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

2)            Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych o których mowa w art. 20 zc ust.1 ustawy.

3)            Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy przyjęć dzieci do przedszkola z uwzględnieniem priorytetów określonych w art. 20c ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy    systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7) oraz na podstawie kryteriów określonych w statucie.

4)            Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 • 28a

 

 

 1. Terminy i harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej określa w danym roku zarządzenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.
 2. Zapisy do pierwszej klasy szkoły podstawowej na kolejny rok szkolny prowadzone są na podstawie wykazu dzieci 7 letnich, zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
 4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat o ile to dziecko zrealizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne albo uzyskało pozytywną opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej oraz pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły.
 5. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w ramach posiadanych miejsc w odpowiedniej klasie,

6  decyzję w sprawie przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, spełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 2. Decyzję o odroczeniu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)            Ocena i weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły,

2)            Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych .

3)            Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy przyjęć dzieci do klasy I.

4)            Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 • 28b

 

 1. Terminy oraz harmonogram postępowania  rekrutacyjnego do Gimnazjum określa w danym roku zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty.

2 . Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1)  Absolwentów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie obwodu gimnazjum,

2) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,

 1. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie większa niż ilość wolnych miejsc, kandydaci będą przyjmowani według zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 2. Kandydaci, którzy ukończyli Szkołę Podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I gimnazjum przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)            Ocena i weryfikacja wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły,

2)            Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych .

3)            Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy przyjęć dzieci do klasy I gimnazjum.

4)            Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.