browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej, I klasy Gimnazjum, na zajęcia świetlicowe

Posted by on 26 marca 2015

Dyrektor szkoły informuje, że trwają zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej, I Gimnazjum oraz na  zajęcia świetlicowe.

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej

1) Zapisy do pierwszej klasy szkoły podstawowej na kolejny rok szkolny prowadzone są w sekretariacie szkoły:

 1. a) na podstawie wykazu dzieci 6 letnich oraz 7 letnich, które zostały w poprzednim roku odroczone od obowiązku szkolnego, zamieszkałych w obwodzie szkoły to jest w miejscowości Białka Tatrzańska, w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia każdego roku,
 2. b) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat po zapisaniu ich przez rodziców w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia danego roku, o ile to dziecko zrealizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne albo uzyskało pozytywną opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej oraz pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły.
 3. d) decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka pięcioletniego do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. e) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w ramach posiadanych miejsc w odpowiedniej klasie,
 5. f) decyzję w sprawie przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

2) W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, spełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

3) Decyzję o odroczeniu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 Rekrutacja do Gimnazjum

Zapisów można dokonywać w sekretariacie szkoły

1) Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

 1. a) absolwentów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie obwodu gimnazjum : Białka Tatrzańska, Czarna Góra, Jurgów, Rzepiska (należy w tym przypadku  złożyć w sekretariacie szkoły  do 1 kwietnia deklaracje, karty zapisu  , zaś po zakończeniu zajęć w roku szkolnym, potwierdzaniem woli podjęcia nauki w  szkole przez kandydatów jest złożenie   do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00w sekretariacie :  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;)
 2. b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,
 3.  Terminy rekrutacji dla uczniów spoza obwodu :
  • od 23 marca 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków i dokumentów określonych w statucie szkoły. Zgłoszenie kandydatów do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wypełnia się w formie elektronicznej. Wnioski z dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum składają jedynie kandydaci mieszkający poza obwodem szkoły;
  • do 30 czerwca 2015 r. godz. 15.00 – dostarczanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
  • 3 lipca 2015 r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;
  • 8 lipca 2015 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

  od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 – rekrutacja uzupełniająca

2) W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie większa niż ilość wolnych miejsc, kandydaci będą przyjmowani na podstawie następujących kryteriów:

Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych

 1. a) oceny końcowe w VI klasie z języka polskiego, matematyki, języka obcego, przyrody, historii (maksymalne 40 pkt.):
 • 6 – 8 pkt,
 • 5 – 6 pkt,
 • 4 – 4 pkt,
 • 3 – 2 pkt,
 • 2 – 0 pkt
 1. b) ocena zachowania (maksymalnie 10 pkt):
 • wzorowa – 10 pkt,
 • bardzo dobra – 7 pkt,
 • dobra – 4 pkt,
 • poprawna – 2 pkt.
 1. c) sprawdzian – maksymalnie 40 punktów (liczba punktów rekrutacyjnych odpowiada liczbie punktów ze sprawdzianu).
 2. d) w przypadku uczniów zwolnionych ze sprawdzianu, ilość punktów uzyskanych z ocen końcowych w VI klasie z języka polskiego, matematyki, języka obcego, przyrody, historii mnoży się przez 2.

– inne osiągnięcia (maksymalnie 10 punktów):

 1. e) praca na rzecz środowiska (np. wolontariat, harcerstwo, kluby środowiskowe), aktywność w życiu szkoły (praca w zarządzie samorządu uczniowskiego, prowadzenie kroniki szkolnej, poczet sztandarowy) – 2 pkt,

f)udział w konkursach lub zawodach międzynarodowych – 5 pkt, laureaci konkursów ogólnopolskich – 2 pkt, finaliści konkursów powiatowych, gminnych – 1 pkt.

3) Wprowadza się dodatkowe kryteria różnicujące dla kandydatów spoza obwodu, w przypadku otrzymania równej liczby punktów rekrutacyjnych.

Należą do nich:

 1. a) wynik sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej,
 2. b) ocena zachowania,
 3. c) oceny końcowe z „wiodących” przedmiotów

4) Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania punktowego kandydatów.

5) Kandydaci, którzy ukończyli Szkołę Podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

6) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2

7) Kandydaci zamieszkali w poza obwodem szkoły składają w terminie od   1 marca do 22 kwietnia danego roku szkolnego podanie o przyjęcie, a kandydaci zamieszkali w obwodzie kwestionariusz danych osobowych.

6.) Potwierdzeniem woli uczęszczania do gimnazjum jest złożenie w terminie 5 dni od zakończenia nauki w szkole podstawowej oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.

 

Zapisy na świetlicę szkolną

W godzinach pracy szkoły 8:15- 15:10 może zostać na wniosek rodziców pracujących, którzy nie mogą dziecku zapewnić opieki świetlica szkolna.   Wnioski o zorganizowanie opieki świetlicowej należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 15 kwietnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.